Sloveso být - přítomný čas

Sloveso být - přítomný čas

Sloveso být je v angličtině jednoduché. Musíme se prostě naučit jednotlivé tvary, které má.

Kladná věta

V kladné větě postupujeme jako v češtině. Nejdříve osoba, potom tvar slovesa být a nakonec ten zbytek.

I am happy. - Jsem šťastný.
You are happy. - Ty jsi šťastný.
He is happy. - On je šťastný.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter is young. - Petr je mladý.
My sister is young. - Má sestra je mladá.

Všechny tvary slovesa být můžeme zkrátit a připojit je k předchozímu slovu.

I am happy. -> I'm happy. - Jsem šťastný.
You are happy. -> You're happy. - Jsi šťastný.
He is happy. -> He's happy. - Je šťastný.
They are happy. -> They're happy. - Jsou šťastní.
Peter is young. -> Peter's young. - Petr je mladý.
My sister is young. -> My sister's young. - Má sestra je mladá.

Všechny zkrácené tvary v kladných i záporných větách používáme v neformální mluvené i písemné angličtině.

Záporná věta

V záporné větě pouze vložíme "not" za tvar slovesa být.

I am not happy. - Nejsem šťastný.
You are not happy. - Nejsi šťastný.
He is not happy. - Není šťastný.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter is not young. - Petr není mladý.
My sister is not young. - Má sestra není mladá.

Tvar is not zkrátíme na "isn't" a are not na "aren't" (viz obrázek).

I am not happy. -> I'm not happy. - Nejsem šťastný.
You are not happy. -> You aren't happy. - Nejsi šťastný.
He is not happy. -> He isn't happy. - Není šťastný.
Peter is not young. -> Peter isn't young. - Petr není mladý.
My sister is not young. -> My sister isn't young. - Má sestra není mladá.

Otázka

Slovosled v otázce pouze otočíme tak, že prohodíme první dvě slova.

Are you happy? - Jsi šťastný?
Is he happy? - Je on šťastný?

Opět můžeme místo zájmen použít konkrétní osoby.

Is John young? - Je Honza mladý?
Are your parents happy? - Jsou tvoji rodiče šťastní?

Cvičení

 1. On je mladý.
 2. Vy jste vysocí.
 3. Oni nejsou kuchaři.
 4. Petr je malý (nízký).
 5. Jsi doma?
 6. Nejsi ve škole.
 7. Je tvůj pes na zahradě?
 8. Nejsme smutní.
 9. Moje teta je milá.
 10. Je Jana šťastná?

Klíč

 1. He is young. / He's young.
 2. You are tall. / You're tall.
 3. They aren't cooks.
 4. Peter is short. / Peter's short.
 5. Are you at home?
 6. You aren't at school.
 7. Is your dog in the garden?
 8. We aren't sad.
 9. My aunt is nice. / My aunt's nice.
 10. Is Jane happy?