Sloveso být - minulý čas

Sloveso být - minulý čas

Sloveso být v minulém čase má v angličtině pouze 2 tvary. "Was" pro první a třetí osobu jednotného čísla. Jinak "were".

Kladná věta

V kladné větě postupujeme jako v češtině. Nejdříve osoba, potom tvar slovesa být v minulém čase a nakonec ten zbytek.

I was happy. - Byl jsem šťastný.
You were happy. - Byl jsi šťastný.
He was happy. - On byl šťastný.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter was young. - Petr byl mladý.
My sister was young. - Má sestra byla mladá.

Záporná věta

V záporné větě pouze vložíme "not" za tvar slovesa být v minulém čase.

I was not happy. - Nebyl jsem šťastný.
You were not happy. - Nebyl jsi šťastný.
He was not happy. - Nebyl šťastný.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter wasn't young. - Petr nebyl mladý.
My sister wasn't young. - Má sestra nebyla mladá.

Tvar "was not" zkrátíme na "wasn't" a "were not" na weren't (viz obrázek).

Všechny zkrácené tvary používáme v neformální mluvené i písemné angličtině.

Otázka

Slovosled v otázce pouze otočíme tak, že prohodíme první dvě slova.

Were you happy? - Byl jsi šťastný?
Was he happy? - Byl šťastný?

Opět můžeme místo zájmen použít konkrétní osoby.

Was John young? - Byl Honza mladý?
Were your parents happy? - Byli tvoji rodiče šťastní?

Cvičení

 1. On byl mladý.
 2. Vy jste byli vysocí.
 3. Oni nebyli kuchaři.
 4. Petr byl malý (nízký).
 5. Byl jsi doma?
 6. Nebyl jsi ve škole.
 7. Byl tvůj pes na zahradě?
 8. Nebyli jsme smutní.
 9. Moje teta byla milá.
 10. Byla Jana šťastná?

Klíč

 1. He was young.
 2. You were tall.
 3. They weren't cooks.
 4. Peter was short.
 5. Were you at home?
 6. You weren't at school.
 7. Was your dog in the garden?
 8. We weren't sad.
 9. My aunt was nice.
 10. Was Jane happy?