Sloveso být - budoucí čas

Sloveso být - budoucí čas

Sloveso být v budoucím čase má v angličtině pouze jeden tvar, který je stejný pro všechny osoby - will be.

Kladná věta

V kladné větě postupujeme jako v češtině. Nejdříve osoba, potom tvar slovesa být v budoucím čase a nakonec ten zbytek.

I will be happy. - Budu šťastný.
You will be happy. - Budeš šťastný.
He will be happy. - Bude šťastný.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter will be young. - Petr bude mladý.
My sister will be young. - Má sestra bude mladá.

Tvar "will" můžeme zkrátit na "'ll" (ve všech osobách).

I will be at home. -> I'll be at home. - Budu doma.
They will be sad. -> They'll be sad. - Budou smutní.

Všechny zkrácené tvary v kladných i záporných větách používáme v neformální mluvené i písemné angličtině.

Záporná věta

V záporné větě pouze vložíme "not" za tvar slovesa být v minulém čase.

I will not be happy. - Nebudu šťastný.
You will not be happy. - Nebudeš šťastný.
He will not be happy. - Nebude šťastný.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter will not be young. - Petr nebude mladý.
My sister will not be young. - Má sestra nebude mladá.

Tvar "will not" zkrátíme na "won't" [wəʊnt] (viz obrázek).

I will not be happy. -> I won't be happy. - Nebudu šťastný.
They will not be happy. -> They won't be happy. - Nebudou šťastní.

Otázka

Slovosled v otázce pouze otočíme tak, že prohodíme první dvě slova.

Will you be happy? - Budeš šťastný?
Will he be happy? - Bude šťastný?

Opět můžeme místo zájmen použít konkrétní osoby.

Will John be young? - Bude Honza mladý?
Will your parents be happy? - Budou tvoji rodiče šťastní?

Cvičení

 1. On bude mladý.
 2. Vy budete vysocí.
 3. Oni nebudou kuchaři.
 4. Petr bude malý (nízký).
 5. Budeš doma?
 6. Nebudeš ve škole.
 7. Bude tvůj pes na zahradě?
 8. Nebudeme smutní.
 9. Moje teta bude milá.
 10. Bude Jana šťastná?

Klíč

 1. He will be young. / He'll be young.
 2. You will be tall. / You'll be tall.
 3. They will not be cooks. / They won't be cooks.
 4. Peter will be short. / Peter'll be short.
 5. Will you be at home?
 6. You will not be at school. / You won't be at school.
 7. Will your dog be in the garden?
 8. We will not be sad. / We won't be sad.
 9. My aunt will be nice. / My aunt'll be nice.
 10. Will Jane be happy?