Jako

Jako

LIKE

  • PŘIROVNÁNÍ

Slovíčko "like" použijeme pro přirovnání, když se něco něčemu podobá.

Jane looks like Susan. – Jana vypadá jako Zuzka.
He looks like his father. – Vypadá jako jeho otec.
You act like a child. – Chováš se jako dítě.
Bob dresses like a man on Tv. – Bob se obléká jako muž v televizi.
She tries to dance like her. – Snaží se tančit jako ona.

AS

  • ZAMĚSTNÁNÍ nebo FUNKCE ČLOVĚKA

He works as a teacher. – Pracuje jako učitel.

  • NĚCO POUŽIJI JAKO NÁSTROJ

You can use this as a cup. – Můžeš toto použít jako šálek.
You can use the knife as a screwdriver. - Ten nůž můžeš použít jako šroubovák.
We don't have a car, so we use the garage as a workshop. - Nemáme auto, tak používáme garáž jako dílnu.

DALŠÍ PŘÍKLAD

  • Like a childPODOBAJÍCÍ SE DÍTĚTI

Slovíčko "like" použijeme opět pro přirovnání. Něco nebo někdo se podobá nebo se chová jako dítě.

You act like a child. – Chováš se jako dítě. (přirovnáváme něčí chování k chování dítěte)
She also has to make important decisions, like the manager. - Také musí dělat důležitá rozhodnutí, jako manažer. (přirovnáváme její práci k práci manažera - i ona musí dělat důležitá rozhodnutí jako někdo jiný, kdo je manažer)

  • As a childV TÉ DOBĚ, KDYŽ JSEM BYL DÍTĚ

Slovíčko "as" použijeme pro "funkci", kterou ten člověk zastával - nepracoval, ale byl dítě.

As a child I wasn’t popular. – Když jsem byl dítě, nebyl jsem populární. (mluvíme o té době v minulosti, když jsem byl dítě)
As the manager, she has to make many important decisions. - Jako manažerka musí dělat mnoho důležitých rozhodnutí. (je to její zaměstnání, je to její funkce - je manažerka)

DALŠÍ VÝZNAM

  • Likejako například

Slovíčko "like" použijeme pro vyjmenování příkladů.

I've been to many European countries, like Austria, Germany or Switzerland. – Byl jsem v hodně evropských zemích jako (například) Rakousko, Německo nebo Švýcarsko.
Some sports, like motor-racing, can be dangerous. - Některé sporty, jako motorové závody, mohou být nebezpečné.

  • As … as – tak … jako

"As" použijeme, chceme-li vyjádřit, že je něco na stejné úrovni jako něco jiného. Do češtiny překládáme "tak ... jako" nebo "stejně tak ... jako". Mezi první a druhé "as" vkládáme přídavné jméno nebo příslovce.

He is as tall as me. – Je stejně vysoký jako já.
My car isn't as fast as your car. - Mé auto není tak rychlé jako tvé auto.
Call me as soon as possible. - Zavolej mi co nejdříve.

  • As + osoba + sloveso

"As" také používáme ve frázích, kdy následuje osoba a sloveso:

as I said - jak jsem řekl (v tomto případě můžeme použít i like I said)
as he expected - jak očekával
as they promised - jak slíbili
as I thought - jak jsem si myslel
as you know - jak víš