Get used to

Get used to

GET USED TO = ZVYKNOUT SI

Použití:

 • POZOR: pokud následuje sloveso, musí být v INGOVÉM tvaru !!!

I got used to working with my colleague. - Zvykl jsem si pracovat se svým kolegou.

 • následuje podstatné jméno

I got used to my colleague. - Zvykl jsem si na svého kolegu.

 • následuje zájmeno

I got used to him. - Zvykl jsem si na něho.

Kladná věta (minulý čas)

osoba + got + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno

I got used to playing football 5 years ago. - Zvykl jsem si hrát fotbal před pěti lety.
She got used to her dog last year. - Vloni si zvykla na svého psa.
They got used to it last week. - Zvykli si na to minulý týden.

Záporná věta (minulý čas)

osoba + didn't + get + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno

I didn't get used to playing football 5 years ago. - Před 5 lety jsem si nezvykl hrát fotbal.
She didn't get used to her dog last year. - Vloni si nezvykla na svého psa.
They didn't get used to it last week. - Nezvykli si na to minulý týden.

Otázka (minulý čas)

Did + osoba + get + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno

Did you get used to playing football 5 years ago? - Zvykl sis před pěti lety hrát fotbal?
Did she get used to her dog last year? - Zvykla si vloni na svého psa?
Did they get used to it last week? - Zvykli si na to minulý týden?

POZNÁMKA pro pokročilé:

Tuto vazbu GET USED TO můžeme používat ve všech časech. Změní se pouze tvar slovesa GET. Zbytek vazby USED TO + ING zůstane vždy stejný.

 • Přítomný čas:
  I have to get used to getting up early. - Musím si zvyknout vstávat brzo.
  I don't have to get used to getting up early. - Nemusím si zvyknout vstávat brzo.
  Do you have to get used to getting up early? - Musíš si zvyknout vstávat brzo?
 • Minulý čas:
  I got used to getting up early last year. - Vloni jsem si zvykla vstávat brzo.
  I didn't get used to getting up early last year. - Vloni jsem si nezvykla vstávat brzo.
  Did you get used to getting up early last year? - Zvykla sis vloni vstávat brzo?
 • Budoucí čas:
  I will get used to getting up early. - Zvyknu si vstávat brzo I won't get used to getting up early. - Nezvyknu si vstávat brzo.
  Will you get used to getting up early? - Zvykneš si vstávat brzo?
 • Předpřítomný čas:
  I have got used to getting up early. - Zvykl jsem si vstávat brzo.
  I haven't got used to getting up early. - Nezvykl jsem si vstávat brzo.
  Have you got used to getting up early? - Zvykl sis vstávat brzo?

Cvičení:

 1. Nikdy si na to nezvyknu.
 2. Kdy sis zvykl pracovat každý den?
 3. Moje děti si musí zvyknout chodit spát v osm hodin.
 4. Už si Petra zvykla venčit svého psa?
 5. Zvykni si na to!
 6. Nora si příští rok zvykne pracovat dlouhé hodiny.
 7. Když jsem byl dítě, zvykl jsem si běhat každé ráno.
 8. Frank si zvykl bydlet sám.
 9. Kdy sis zvykl pít kávu po obědě?
 10. Petr si bude muset zvyknout na svého nového kolegu.

Klíč

 1. I will never get used to it.
 2. When did you get used to working every day?
 3. My children have to get used to going to bed at 8.
 4. Has Petra got used to walking her dog yet,
 5. Get used to it!
 6. Nora will get used to working long hours next year.
 7. When I was a child, I got used to running every morning.
 8. Frank has got used to living alone.
 9. When did you get used to drinking coffee after lunch?
 10. Peter will have to get used to his new colleague.